پیوندهای مفید و دسترسی های سریع

پیوندهای مفید

سامانه‌های آموزشی، پژوهشی و دانشجویی (گلستان)
صندوق رفاه دانشجویان
سامانه پرداخت الکترونیکی دانشگاه شهید بهشتی
خوابگاه‌های خودگردان دانشجویی تحت نظارت وزارت علوم
سایت وزرات علوم، تحقیقات وفناوری
سامانه رزرو غذا
مدیریت خدمات دانشجویی
امور خوابگاه‌ها
اداره بهداشت و درمان
شورای انضباطی
مرکز تربیت بدنی
اداره کنسولی و رفاهی دانشجویان بین‌الملل

خدمات دانشجویی

وام‌ها
فرم‌های مربوط به ثبت‌نام وام‌های دانشجویی
تسویه حساب
خوابگاه
بیمه
بهداشت
مراکز خدماتی
کمیته انضباطی
کار دانشجویی
خروج از کشور
فرصت‌مطالعاتی
سرویس‌های رفت و برگشت