آیین‌نامه‌ها و فرم‌های تربیت بدنی

شرایط و مدارک پذیرش متقاضیان استفاده از سهمیه قهرمانی
آیین‌نامه پذیرش قهرمانان ملی در رشته تربیت بدنی
فرم درخواست مهمانی یا انتقالی دانشجویان قهرمان ورزش (ویژه دانشجویان علوم ورزشی)
فرم درخواست مهمانی یا انتقالی دانشجویان قهرمان ورزش (کلیه رشته‌ها به استثنای علوم ورزشی)
 تصویر مراحل پذیرش دانشجویان 
پیوندها:
اطلاعیه‌ها
انجمن‌های ورزشی