همکاران اداره امور خوابگاه‌ها

دانشگاه شهید بهشتی:

محسن عاقل
سرپرست امور خوابگاه‌ها
29902090
29902091
22431694
m.aghel[at]
mail.sbu.ac.ir
شاهین ابیت
مسئول دفتر و دبیرخانه
29902090
22431694
sh.abit[at]
mail.sbu.ac.ir​
سیدمحمد حسینی
کارشناس تسویه حساب/صدور کارت خوابگاه‌ها
29902095
sm.hoseini[at]
mail.sbu.ac.ir
پیوندها:
همکاران معاونت دانشجویی
همکاران اداره بهداشت و درمان
همکاران مرکز تربیت بدنی
ساره حسنی

مسئول تسویه حساب خوابگاه

29902097
s-hasani[at]
mail.sbu.ac.ir
سیدحسین محمدی
رئیس اداره خوابگاه‌های پسران
29902560
22431698
kooyepesaran@sbu.ac.ir
شیدا ملاشریفی
رئیس اداره خوابگاه‌های دختران
29902040​
22431695
sh.molasharifi[at]
mail.sbu.ac.ir
زهرا جوان
ثبت‌نام اسکان
29902098​
sabtenam_skan@sbu.ac.ir

پردیس شهید عباسپور:

محترم قاسم‌پور فراهانی

مسئول خوابگاه خواهران

73932150 
73932151 
kooyedokhtaran@sbu.ac.ir
مرتضی پورفرج

       کارشناس خوابگاه پسران

73932275
khabgahabbaspour@sbu.ac.ir
فریبرز میرزایی
کارشناس خوابگاه پسران
73932274​
khabgahabbaspour@sbu.ac.ir
معصومه ریحانی

      متصدی خوابگاه خواهران

73932393
m.reihani[at]
mail.sbu.ac.ir
زهرا جورکش

      متصدی خوابگاه خواهران

73932393
z.jorkesh[at]
mail.sbu.ac.ir
شهریار رحیمی
کارشناس خوابگاه پسران
73932274​
sh-rahimi[at]
mail.sbu.ac.ir
معصومه ریحانی

      متصدی خوابگاه خواهران

73932393
m.reihani[at]
mail.sbu.ac.ir
زهرا جورکش

      متصدی خوابگاه خواهران

73932393
z.jorkesh[at]
mail.sbu.ac.ir
فرشته احمدی‌فر

      متصدی خوابگاه خواهران

73932393
f.ahmadifar[at]
mail.sbu.ac.ir