فهرست خوابگاه‌های دانشگاه

خوابگاه کوی برادران شامل بلوک‌های یک تا پنج و خوابگاه شهید شهریاری:
بزرگراه چمران، خیابان یمن، میدان شهید شهریاری (دانشگاه) بلوار دانشجو، ضلع شمال غربی دانشگاه شهید بهشتی، تلفن 29902560 و 22431698

خوابگاه کوی خواهران شامل بلوک‌های یک تا شش:
بزرگراه چمران، خیابان یمن، میدان شهید شهریاری (دانشگاه) بلوار دانشجو، ضلع شمال شرقی دانشگاه شهید بهشتی، تلفن 29902040 و 22431695

خوابگاه کچویی (محل اسکان دانشجویان دختر):
اوین، خیابان شهید کچویی پلاک 115 تلفن 22411498

​​​خوابگاه بلوار کشاورز (محل اسکان دانشجویان دختر):
میدان ولیعصر، بلوار کشاورز، روبروی بیمارستان پارس پلاک 136 تلفن 88965310

خوابگاه رستاک (محل اسکان دانشجویان دختر):
میدان ولیعصر، بلوار کشاورز، خیابان سعید، پشت بیمارستان ساسان کوچه رستاک پلاک 5 تلفن 88988624

خوابگاه قائم مقام (محل اسکان دانشجویان دختر):
خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه دهم پلاک 8 تلفن 88734714

خوابگاه شهید رنجبران (محل اسکان دانشجویان پسر):
اتوبان شهید بابایی، نرسیده به حکیمیه، خروجی شهید عباسپور، پردیس فنی شهید عباسپور تلفن 5 و 73932274

خوابگاه رستگار (محل اسکان دانشجویان پسر):
اتوبان شهید بابایی، نرسیده به حکیمیه، خروجی شهید عباسپور، پردیس فنی شهید عباسپور تلفن 5 و 73932274

خوابگاه سمیه (محل اسکان دانشجویان دختر):
اتوبان شهید بابایی، نرسیده به حکیمیه، خروجی شهید عباسپور، پردیس فنی شهید عباسپور تلفن 5 و 73932274

خوابگاه بهار (محل اسکان دانشجویان دختر):
میدان هفت تیر، خیابان بهار شمالی، نبش کوچه مهندسی پلاک 279 تلفن 77532880

خوابگاه بهرون (محل اسکان دانشجویان دختر):
میدان توحید، خیابان فرصت – خیابان یوسف ، پلاک 2
اطلاعات تماس خوابگاه کوی پسران:
سرپرستی بلوک یک: 29902551 
سرپرستی بلوک دو: 29902552
سرپرستی بلوک سه: 29902553
سرپرستی بلوک چهار: 29902554
سرپرستی بلوک پنج: 29902555
سرپرستی بلوک شش: 29902589
اطلاعات تماس خوابگاه کوی دختران:
سرپرستی بلوک یک: 29902051
سرپرستی بلوک دو: 29902061
سرپرستی بلوک سه: 29902053
سرپرستی بلوک چهار: 29902054
سرپرستی بلوک پنج: 29902073
سرپرستی بلوک شش: 29902064