آیین‌نامه‌ها و فرم‌های خوابگاه

آیین‌نامه‌ها:
آیین‌نامه صندوق رفاه دانشجویان همراه با پرداخت اجاره‌بهای خوابگاه‌های دانشجویی مصوب هیئت‌امنا صندوق رفاه دانشجویان
راهنماها:
دستورالعمل نحوه ورود به پورتال دانشجویی صندوق رفاه و تشکیل پرونده
فرم‌ها:
فرم درخواست صدور کارت‌المثنی (A5) 
فرم درخواست استرداد وجه (A5) 
فرم تقاضای خوابگاه متاهلین دانش‌پژوهان (موقوفه)
مقررات:
مقررات عمومی خوابگاه‌ها (11400)
برخی از مقررات عمومی کنترل و پیش‌گیری کروناویروس در سراهای دانشجویی
پیوندها:
امور خوابگاه‌ها
درخواست، تمدید و تسویه حساب خوابگاه
فهرست خوابگاه‌های دانشگاه