همکاران اداره بهداشت و درمان

دکتر سعید تفضلی

          پزشک عمومی

29902358
s.tafazoli[at]
mail.sbu.ac.ir
فرشته خدادی
کارشناس مددکاری
29902661
f.khodadi[at]
mail.sbu.ac.ir
سعیده نبی‌زاده
 دستیار دندانپزشک
29902356
s.nabizadeh[at]
mail.sbu.ac.ir
پیوندها:
همکاران معاونت دانشجویی
همکاران اداره امور خوابگاه‌ها
همکاران مرکز تربیت بدنی
عباس مهدی‌خانلو
کارشناس پرستاری
29902358
 a-mahdikhanlo
[at]mail.sbu.ac.ir
هانیه پاشا
کارشناس بهداشت
29902357 
h.pasha[at]
mail.sbu.ac.ir
سمیرا عرب‌زاده
کارشناس بهداشت
29902360
sa.arabzadeh[at]
mail.sbu.ac.ir
علیرضا فرید خمامی 
کارشناس پرستاری
73932600
73932500
a.farid[at]
mail.sbu.ac.ir
سلماز رضوی‌نیا
کارشناس پرستاری
29902358
so.razavinia[at]
mail.sbu.ac.ir