همکاران اداره بهداشت و درمان

دکتر ویدا ودودی مفید

رئیس اداره
پزشک عمومی

29902666
22431829
دکتر سعید تفضلی
 پزشک
29902358
s.tafazoli@mail.sbu.ir
هانیه پاشا
کارشناس مسئول واحد بهداشت
29902357 
h.pasha[at]
mail.sbu.ac.ir
پیوندها:
همکاران معاونت دانشجویی
همکاران اداره امور خوابگاه‌ها
همکاران مرکز تربیت بدنی
هاجر محسنی
کارشناس مامایی
29902358
سولماز رضوی‌نیا
کارشناس پرستاری
29902359
so.razavinia[at]mail.sbu.ac.ir
عباس مهدی‌خانلو
کارشناس پرستاری
29902358
 a-mahdikhanlo
[at]mail.sbu.ac.ir
علیرضا فرید خمامی 
کارشناس پرستاری
73932600
73932500
a.farid[at]
mail.sbu.ac.ir
سعیده نبی‌زاده
دستیار دندانپزشک
29902356
s.nabizadeh@mail.sbu.ac.ir
سمیرا عرب‌زاده
کارشناس آموزش بهداشت و ناظر بهداشتی
29902360
sa.arabzadeh@mail.sbu.ac.ir