همکاران

اداره خدمات دانشجویی:
داود باقری
معاون امور دانشجویی
29902150
29902520
d.bagheri[at]
mail.sbu.ac.ir
مولایار کولیوند
رئیس اداره خدمات رفاهی
24318278
mo.kolivand[at]
mail.sbu.ac.ir
راحله رمضانی
رئیس اداره رفاه دانشجویی
29902157
Raheleh.Ramezani
[at]mail.sbu.ac.ir
پیوندها:
همکاران مرکز
تربیت بدنی
همکاران مرکز بهداشت و درمان
همکاران اداره امور خوابگاه‌ها
سمانه‌سادات طاهری
مسئول امور وام و فارغ‌التحصیلان
29905446
ss.taheri[at]
mail.sbu.ac.ir
​شهریار مرندی
مسئول امور وام و فارغ‌التحصیلان
29902142
Sh.Beik[at]mail.sbu.ac.ir
لیلا زندی
مسئول امور وام و فارغ‌التحصیلان
29902184
l.zandi[at]
mail.sbu.ac.ir
​فهمیه مجدآبادی
مسئول امور وام و فارغ‌التحصیلان
29902128
f.gholamali[at]
mail.sbu.ac.ir
رضا زرینی
ناظر امور خدمات رفاهی دانشجویی
29902155​
r.zarini[at]
mail.sbu.ac.ir
ایرج ابراهیم زاده
مسئول امور وام و فارغ‌التحصیلان
73932171
عنوان جدید
نیره سپهری​​
مسئول امور وام و فارغ‌التحصیلان
29902351
n.sepehri[at]
mail.sbu.ac.ir
اداره امور تغذیه:
احمد مهدویان
رییس اداره امور تغدیه دانشجویان
29902227
29902293
a.mahdavian[at]
mail.sbu.ac.ir
امین امیری
کارشناس اتوماسیون تغذیه
29902151
am.amiri[at]
mail.sbu.ac.ir
غلامرضا خاکپور
کارشناس اتوماسیون تغذیه
29902288
 gh.khakpour[at]
mail.sbu.ac.ir
سید مجید قوامی
کارشناس  و مسئول غذاخوری پردیس شهید عباسپور
73932282
m-ghavami[at]
mail.sbu.ac.ir
موسی پورفرج چمنی
انباردار و ناظر غذاخوری پردیس شهید عباسپور
73932281
m.poorfaraj[at]
mail.sbu.ac.ir
اداره رفاه دانشجویان غیرایرانی:
سپهر معمار
  ​ کارشناس اداره دانشجویان غیر ایرانی فرصت مطالعاتی
29902350
s_memar[at]
mail.sbu.ac.ir
منصوره تشیعی
  ​ کارشناس اداره دانشجویان غیر ایرانی 
29905445
m.tashaioei[at
]mail.sbu.ac.ir

شورای انضباطی:
شهین مرادی

دبیر کمیته بدوی انضباطی

29902227
29902293
shahin.moradi[at]
mail.sbu.ac.ir​
معصومه فاضلی
​            مسئول دفتر
29902227
29902293
ma.fazeli[at]
mail.sbu.ac.ir