مدیران

دکتر غلامرضا شمس
مدیر خدمات دانشجویی
29902151
gh_shams [at] sbu.ac.ir
رزومه
دکتر محمدرضا برومند دولق
رئیس مرکز تربیت بدنی
29902946
m_boroumand [at] sbu.ac.ir
رزومه
دکتر ویدا ودودی‌مفید
رئیس اداره بهداشت و پزشک معتمد دانشگاه
29902666
v.vadoodi[at] mail.sbu.ac.ir