اخذ روادید _ تنظیم اقامت

 

 

نوع خدمت

اخذ روادید

شرح خدمت

دانشجویان شاغل به تحصیل در بدو ورود و بعد از ثبت‌نام در سامانه گلستان باید نسبت به اخذ روادید دانشجویی اقدام نمایند.

روش دسترسی به خدمت

1-مراجعه به سرپرستی دانشجویان  غیر‌ایرانی واقع در ساختمان چند‌منظوره 

نوع خدمت

تمدید اقامت

شرح خدمت

دانشجویان شاغل به‌تحصیل هر سال برای تمدید اقامت قبل از اتمام مدت اقامت باید به سرپرستی دانشجویان غیر‌ایرانی مراجعه و نسبت به تمدید اقامت اقدام نمایند. در صورت تاخیر در مراجعه و اخذ تمدید اقامت به‌ازای هر روز تاخیر 2/000/000 ریال معادل دویست هزار تومان جریمه خواهند شد که خود ملزم به پرداخت آن هستند.

روش دسترسی به خدمت: مراجعه به سرپرستی دانشجویان غیر‌ایرانی واقع در ساختمان چند‌منظوره معاونت دانشجویی- اتاق 19 

مدارک لازم جهت تمدید اقامت و اخذ روادید

1-گواهی اشتغال به‌‍تحصیل 2- ارائه اصل گذرنامه 3- تصویر گذرنامه 4- کارت دانشجویی 

محل خدمت :

معاونت دانشجویی - اداره امور کنسولی -اتاق 19-آقاي معمار - خانم تشيعي کارشناس  دانشجویان غیر‌ایرانی تلفن 29902350