اخذ روادید و تنظیم اقامت

نوع خدمت : ​​​​اخذ روادید تحصیلی

شرح خدمت : دانشجویان شاغل به تحصیل قبل از ورود به کشور ایران باید نسبت به اخذ روادید دانشجویی اقدام نمایند.

روش دسترسی به خدمت : ارسال کد سائورگ به آدرس ایمیل s_memar@mail.sbu.ac.ir​​​​​​​

محل خدمت:

معاونت دانشجویی - اداره امور کنسولی -اتاق 19-آقاي معمار - خانم تشيعی کارشناس دانشجویان غیر‌ایرانی تلفن 29902350

 

 

پیوندها:
اداره کنسولی و رفاهی دانشجویان بین‌المللی