تسویه‌حساب

واحد ارائه کننده خدمت ​​​​​​​

معاونت دانشجویی– مدیریت خدمات دانشجویی

شرح فرایند انجام خدمت

دانشجویانی که موفق به اتمام تحصیل خود در یک رشته و در یک مقطع خاص شده و واحدهای مجاز دوران تحصیل خود را گذرانده باشند می‌توانند جهت اخذ گواهی‌موقت تحصیلی مطایق ضوابط و شرایط نسبت به تسویه‌حساب خود اقدام نمایند

فرم‌های مرتبط ، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها ​​​​​​​ آیین‌نامه صندوق رفاه دانشجویان
سایر واحدهای مرتبط با خدمت حراست خوابگاه آموزش و تحصیلات تکمیلی ​​​​​​​
متقاضی دریافت خدمت کلیه دانشجویان فارغ التحصیل
مدارک مورد نیاز برای دریافت خدمت ندارد
نحوه دسترسی به خدمت
1- مراجعه به حراست و ابطال کارت‌دانشجویی (پس از ابطال کارت تسویه‌حساب در سیستم گلستان فعال می گردد)
2- مراجعه به سیستم گلستان و پیگیری گزارش 522 جهت پیشبرد تسویه‌حساب (به‌صورت تلفنی با کارشناس مربوطه)
متصدیان انجام خدمت مدیریت خدمات دانشجویی   اداره رفاه دانشجویی ​​​​​​​
Text صندوق رفاه دانشجویان ​​​​​​​
زمان و ساعت دریافت خدمت از شنبه تا چهارشنبه 8 صبح لغایت 15 بعدازظهر مراجعه به کارشناسان امور دانشجویی
میانگین زمان انجام خدمت 5 دقیقه ​​​​​​​
میانگین هزینه انجام خدمت هزینه دارد(جهت دانشجویان بدهکار)
تلفن تماس کارشناس مربوطه کارشناسان امور دانشجویی
  نمودار گردش کار فرایند دریافت خدمت
پیوندها:
اداره کنسولی و رفاهی دانشجویان بین‌الملل