برنامه‌ها

  • 1- اصلاح زیر‌ساخت‌های اساسی تاسیساتی و تجهیزاتی خوابگاه‌ها

  • 2- ارتقاء کیفیت و بهبود شرایط غذا و غذا‌خوری

  • 3- برقراری انواع وام‌های دانشجویی

  • 4- جذب دانشجویان خارجی

  • 5- بهبود برنامه‌ها و فعالیت‌های سلامت بهداشت و روان

  • 6- توسعه ورزش همگانی در میان دانشجویان و برنامه‌ریزی جهت استفاده عموم دانشجویان از امکانات ورزشی

پیوندها:
تاپ چارت معاونت دانشجویی