برنامه‌‌ها

1-اصلاح زیر‌ساخت‌های اساسی تاسیساتی و تجهیزاتی خوابگاه‌ها
2-ارتقاء کیفیت و بهبود شرایط غذا و غذا‌خوری
3-برقراری انواع وام‌های دانشجویی
4-جذب دانشجویان خارجی
5-بهبود برنامه‌ها و فعالیت‌های سلامت بهداشت و روان
6-توسعه ورزش همگانی در میان دانشجویان و برنامه‌ریزی جهت استفاده عموم دانشجویان از امکانات ورزشی